• ภาษาไทย
  • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา   

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  เปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ได้แก่  สาขาเทคโนโลยีการประมง  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาทั่วไป  และสาขาเทคโนโลยี ต่อมาสาขาเทคโนโลยี มีความประสงค์ที่จะแยกส่วนงานการศึกษาออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชื่อ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน และผลิตนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะและความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อบริการทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีวิศวกรรม แก่ภาครัฐและเอกชน
 4. เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   

   โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) ได้ผ่านการพิจารณามีมติเห็นชอบ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕-๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้จัดตั้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประวัติความเป็นมาการจัดการเรียนการสอน

 •  พ.ศ.๒๕๔๒  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วิศวกรรมประมง
   หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 •  พ.ศ.๒๕๔๔  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 •  พ.ศ.๒๕๕๐  เปิดสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 •  พ.ศ.๒๕๕๐  เปิดสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
   หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 •  พ.ศ.๒๕๕๑  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 •  พ.ศ.๒๕๕๑  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 •  พ.ศ.๒๕๕๓  เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 •  พ.ศ.๒๕๕๔  เปิดสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

 • พ.ศ.๒๕๕๘  เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • พ.ศ.๒๕๕๘  เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • พ.ศ.๒๕๖๐  เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • พ.ศ.๒๕๖๑  เปิดสอน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
  หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย