• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย              :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมก่อสร้าง)
                ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Industrial Technology (Construction Engineering)

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมก่อสร้าง)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  อส.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Industrial Technology (Construction Engineering)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B. Ind. Tech.  (Construction Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                ไม่น้อยกว่า     136  หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ช่วยวิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น ผู้ช่วยวิศวกร ผู้คุมงานก่อสร้างประจำโครงการนักออกแบบระบบเครือข่าย
 • นักวิชาการหรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างในบริษัทเอกชน
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

5. ปรัชญาและความสำคัญ

5.1 ปรัชญา

               ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และเทคโนโลยีก่อสร้าง ทั้งด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

5.2 ความสำคัญ

               หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีก่อสร้าง เพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และอื่นๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบ สามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถสร้างงานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ อันถือเป็นวิวัฒนาการที่ยั่งยืนและไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

6. วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิศวกรรมก่อสร้าง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติและให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขาวิชาช่างโยธา  สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
 • ​เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ผู้เข้าศึกษาทั้ง 2 ข้อข้างต้น ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา