• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว​

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.prof.Kittikorn Khanklaeo

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

TEL : -

EMAIL : kh_kittikorn@hotmail.com

 
 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.นเรศ ขวัญทอง

ชื่อภาษาอังกฤษ :Asst.prof.Naras Kwanthong

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

TEL : -

EMAIL : --

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Dr. Phaphatchakorn Areehull

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

TEL : -

EMAIL :

 

ชื่อ-นามสกุล :นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Khwanchiwa Yongsata

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

TEL : -

EMAIL : arjanpla@hotmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Passana Ekudompong

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

TEL : -

EMAIL : jom_naka@yahoo.com