• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย              :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Engineering Program in Computer and Communication Engineering

2. ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็มภาษาไทย         :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม      คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) 
  ชื่อย่อภาษาไทย          :  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering (Computer and Communication Engineering) 
  ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Eng. (Computer and Communication Engineering) 

  3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

  4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •     วิศวกรวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 •     วิศวกรพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 •     นักวิชาการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 •     นักวิจัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 •     ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
 •    โปรแกรมเมอร์
 •    นักพัฒนาเว็บไซต์

   5. ปรัชญาและความสำคัญ

     5.1 ปรัชญา

    ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ มุ่งเน้นในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ

   5.2 ความสำคัญ

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาขาที่ ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงใน  สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นวิศวกรเชี่ยวชาญดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมุ่งเน้น ส่งเสริมดด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแก่บัณฑิต และบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป

    6. วัตถุประสงค์

 •   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็น พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง       วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
 •  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดัง   กล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
 •  ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์   ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา สังคมและประเทศชาติ
 •  ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ ในดด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ  สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี ทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโทรคมนาคมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชา ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • ผู้เข้าศึกษาทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา