• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

  • สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง