• ภาษาไทย
    • English

SAR

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานประจำปีการศึกษา 2560

องค์ประกอบที่ 1

การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2

การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3

การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5

การบริหารการจัดการ

Srivijaya ที่ 1

กิจกรรม 5 ส

Srivijaya ที่ 2 

อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

Srivijaya ที่ 3 

คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน

Srivijaya ที่ 4 

สถานศึกษา 3 ดี (3D) (นโยบายรัฐ)