• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการหลักฐาน
1.

จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
         ผลการดำเนินงาน
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ในการรายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังคงมีการใช้ข้อมูลบางส่วนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

     ซึ่งงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดทำแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกด้านและครบทุกประเภทของกิจกรรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดประกอบด้วย
๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๒.กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ
๓.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
๔.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๕.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๑-๐๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2.

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(๑) คุณธรรม จริยธรรม
(๒) ความรู้
(๓) ทักษะทางปัญญา
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
     งานพัฒนานักศึกษา ได้มีดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง ๕ ประเภทและสอดคล้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ  ดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   จำนวน ๘ โครงการ
     ๑.๑ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม
     ๑.๒ โครงการพิธีไหว้ครู
     ๑.๓ โครงการตัดชุดสูทคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
     ๑.๔ โครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
     ๑.๕ โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 
     ๑.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี
     ๑.๗ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     ๑.๘ โครงการธารน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(มีนศ.ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมทุกโครงการ)

๒. ด้านความรู้จำนวน ๕ โครงการ
    ๒.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
    ๒.๒ โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม
    ๒.๓ โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
    ๒.๔ โครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ๒.๕ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

(มีนศ.ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ)

๓. ด้านทักษะทางปัญญา จำนวน ๒ โครงการ
     ๓.๑ โครงการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยเท้าพ่อ”
     ๓.๒ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(มีนศ.ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมทุกโครงการ)

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จำนวน ๘ โครงการ
    ๔.๑-โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง-ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ๔.๒-โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
    ๔.๓ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “ยางนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ๔.๔ โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ๔.๕ โครงการพี่อาสาปันใจให้น้อง
    ๔.๖ โครงการประกวดดาวเดือนราชมงคล ครั้งที่ ๑๒
    ๔.๗-โครงการกลุ่มสัมพันธ์ประชันเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    ๔.๘ โครงการรวมพลคนอาสา

 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

    จำนวน ๑ โครงการ
    ๕.๑ โครงการพี่สอนน้องครั้งที่ ๙ 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ENT-๑.๖-๒-๐๑ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม

ENT-๑.๖-๒-๐๒ รายงานการจัดโครงการพิธีไหว้ครู

ENT-๑.๖-๒-๐๓ รายงานการจัดโครงการตัดชุดสูทคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ENT-๑.๖-๒-๐๔ รายงานการจัดโครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา

ENT-๑.๖-๒-๐๕ รายงานการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 

ENT-๑.๖-๒-๐๖ รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี

ENT-๑.๖-๒-๐๗ รายงานการจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ENT-๑.๖-๒-๐๘ รายงานการจัดโครงการธารน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

๒. ด้านความรู้ 

ENT-๑.๖-๒-๐๙ รายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๖-๒-๑๐ รายงานการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม

ENT-๑.๖-๒-๑๑ รายงานการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

ENT-๑.๖-๒-๑๒ รายงานการจัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๓ รายงานการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ENT-๑.๖-๒-๑๔ รายงานการจัดโครงการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยเท้าพ่อ”

ENT-๑.๖-๒-๑๕ รายงานการจัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ENT-๑.๖-๒-๑๖ รายงานการจัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๗ โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ENT-๑.๖-๒-๑๘ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “ยางนาเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๙ รายงานการจัดโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม

ENT-๑.๖-๒-๒๐ โครงการพี่อาสาปันใจให้น้อง

ENT-๑.๖-๒-๒๑ โครงการประกวดดาวเดือนราชมงคล    ครั้งที่ ๑๒

ENT-๑.๖-๒-๒๒ โครงการกลุ่มสัมพันธ์ประชันเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๒๓ โครงการรวมพลคนอาสา

 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ENT-๑.๖-๒-๒๔ รายงานการจัดโครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๙

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการ ศึกษาแก่นักศึกษา
    ผลการดำเนินงาน
    งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน-๒๕๖๐-โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาบรรยายพิเศษหัวข้อนักศึกษากับการประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและทราบถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมโดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษา กรรมการชมรม เขียนโครงการของสโมสร/ชมรมได้

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  ข้อที่ ๒)

๒.ด้านความรู้

ENT-๑.๖-๒-๐๙ รายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๖-๒-๑๐ รายงานการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม

4.
ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
    ผลการดำเนินงาน
    งานพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีการดำเนินการจัดทำสรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
    ทั้งนี้ ในการสรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า โครงการ/กิจกรรม มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมน้อยเกินไป
2. งบประมาณที่จัดสรรในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีน้อยเกินไป
3. รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
4. ขาดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานักศึกษา ได้มีแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้
1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
2. สโมสรนักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมและการสร้างมุมมองในการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาอีกทั้งสโมสรนักศึกษาได้มีการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างสโมสรนักศึกษา/ชมรมในสังกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและมีความหลากหลายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. สโมสรนักศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน "ยางนาเกมส์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของอาจารย์และนักศึกษา
4. งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ผ่านเว็ปไซด์เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/งานพัฒนานักศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทรศรีวิชัย ตรัง

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อที่ ๑)

ENT-๑.๖-๑-๐๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ข้อที่๒)

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ENT-๑.๖-๒-๐๑ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม

ENT-๑.๖-๒-๐๒ รายงานการจัดโครงการพิธีไหว้ครู

ENT-๑.๖-๒-๐๓ รายงานการจัดโครงการตัดชุดสูทคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ENT-๑.๖-๒-๐๔ รายงานการจัดโครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา

ENT-๑.๖-๒-๐๕ รายงานการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 

ENT-๑.๖-๒-๐๖ รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี

ENT-๑.๖-๒-๐๗ รายงานการจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ENT-๑.๖-๒-๐๘ รายงานการจัดโครงการธารน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๒. ด้านความรู้ 

ENT-๑.๖-๒-๐๙ รายงานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ENT-๑.๖-๒-๑๐ รายงานการจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรม

ENT-๑.๖-๒-๑๑ รายงานการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

ENT-๑.๖-๒-๑๒ รายงานการจัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๓ รายงานการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

ENT-๑.๖-๒-๑๔ รายงานการจัดโครงการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยเท้าพ่อ”

ENT-๑.๖-๒-๑๕ รายงานการจัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ENT-๑.๖-๒-๑๖ รายงานการจัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๗ โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ENT-๑.๖-๒-๑๘ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน“ยางนาเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๑๙ รายงานการจัดโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตนักกิจกรรม

ENT-๑.๖-๒-๒๐ โครงการพี่อาสาปันใจให้น้อง

ENT-๑.๖-๒-๒๑ โครงการประกวดดาวเดือนราชมงคล    ครั้งที่ ๑๒

ENT-๑.๖-๒-๒๒ โครงการกลุ่มสัมพันธ์ประชันเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๑.๖-๒-๒๓-โครงการรวมพลคนอาสา

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ENT-๑.๖-๒-๒๔ รายงานการจัดโครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ ๙

ENT-๑.๖-๔-๐๑ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๒ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๓ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๔ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บนเว็บไซต์คณะฯ

ENT-๑.๖-๔-๐๕ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บน facebook งานพัฒนานักศึกษา คณะฯ

ENT-๑.๖-๔-๐๖ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บนเว็บไซต์คณะฯ
การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บน facebook สโมสรนักศึกษา คณะฯ

ENT-๑.๖-๔-๐๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

5.
ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
    ผลการดำเนินงาน
    งานพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
     (1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านความคิดด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     (2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
     (3) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
     (4) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการทำนุบำรุงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
     (5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะรู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
     (6) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีวินัย และการยึดหลักประชาธิปไตย
ทั้งนี้งานพัฒนานักศึกษาได้มีการสรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ ๓ ข้อ ดังนี้
     1. โครงการมีผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
     2. โครงการพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
     3. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ข้อที่๔)

ENT-๑.๖-๔-๐๑ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๒ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๓ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
    ผลการดำเนินงาน
    สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้มีการดำเนินการจัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (ชุดใหม่) และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านร้อยปีศรีคลองแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวถึงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิทินการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการสรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา อีกทั้งได้มีการมอบหมายนโยบายให้สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำผลที่ได้จากการสรุปประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ซึ่งพบว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านจากเดิมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีใช้แผนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงซึ่งยังมีโครงการหรือกิจกรรมชมรมที่ซ้ำซ้อนและไม่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิทินกิจกรรมเพื่อวางแผนการการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป 

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ข้อที่ ๒)

ENT-๑.๖-๒-๑๒ รายงานการจัดโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
ข้อที่๔)

ENT-๑.๖-๔-๐๑ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๒ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๓ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๑.๖-๔-๐๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑