• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการหลักฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
     ผลการดำเนินงาน
     คณะฯ ได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น 
    ๑) ระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RISS RMUTSV) ในการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยของแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งคณะฯ ใช้ระบบดังกล่าวในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับจัดสรร โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยในหน่วยงานของตน ผ่านระบบ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลการได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยในแต่ละปี รวมถึงการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยในแต่ละปี เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการด้านงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   ๒) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) นักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินต้องเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ในขณะเดียวกัน นักวิจัยที่มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ต้องเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ทุกโครงการ
   ๓) ระบบสืบค้นฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ซึ่งได้เป็นระบบที่ OPAC ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูลหนังสือ เอกสาร ตำราที่มีอยู่ในห้องสมุดทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการแจ้งให้ทราบถึงการเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยให้สามารถค้นงานวิจัยจากแหล่งต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น
   ๔) เว็บไซด์ในส่วนงานกลาง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซด์ของคณะ ก็มีการประชาสัมพันธ์ รวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือขั้นตอนกระบวนการในด้านการวิจัย เช่น 
         ๔.๑)-มีการนำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของงานวิจัย มาลงในเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการวิจัย
         จากการได้จัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ทำให้นักวิจัยมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเคลียร์เอกสาร เช่น ขออนุมัติเบิกเงินแต่ละงวด และการปิดโครงการวิจัย
   ๕) การแจ้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย แก่คณาจารย์ภายในคณะผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ e-mail/facebook/ Line-เป็นต้น การกระจายข่าวสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ นักวิจัยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ENT-๒.๑-๑-๐๑
ภาพแสดงระบบสารสนเทศงานวิจัย(RIS RMUTSV)

ENT-๒.๑-๑-๐๒
ภาพแสดงระบบจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

ENT-๒.๑-๑-๐๓
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย

ENT-๒.๑-๑-๐๔
แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย

ENT-๒.๑-๑-๐๕
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติหลักฐานการจ่ายเงินหมวด

ENT-๒.๑-๑-๐๖
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ(แบบ บก.-กจ.๙)

ENT-๒.๑-๑-๐๗
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประจำปี งวดที่

ENT-๒.๑-๑-๐๘
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ENT-๒.๑-๑-๐๙
แบบติดตามการนำส่งผลผลิตการวิจัย

ENT-๒.๑-๑-๑๐
แบบฟอร์มรายงานผลการนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

ENT-๒.๑-๑-๑๑
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ

ENT-๒.๑-๑-๑๒
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขอรับการสนับสนุนทุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

ENT-๒.๑-๑-๑๓
แบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    
     ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
     ผลการดำเนินงาน
     ๑.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ในการทำวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ทางด้านเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นต้น
    ๒.บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย จากระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    วิทยาเขตตรัง
    ๓.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณสถานที่ต่างๆ 
  ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้แหล่งแสดงการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมได้

ENT-๒.๑-๓-๐๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ENT-๒.๑-๓-๐๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๓-๐๓
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๓-๐๔
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ENT-๒.๑-๓-๐๕
เอกสารจัดสรรงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ENT-๒.๑-๓-๐๖
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        ที่๖๓๕/๒๕๖๑ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๒.๑-๓-๐๗
ตารางแสดงจำนวนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

3.
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
     ผลการดำเนินงาน
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มีขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณ โครงการงานวิจัย ดังนี้
    ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ตามประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนา
     ๒.แจ้งให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และแบบสรุปสาระสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม
   ๓. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงาน และให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา กลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการวิจัย
    ๔. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อแจ้งให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาจากอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๕. แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พร้อมแจ้งให้นักวิจัยดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    ๖. แจ้งให้นักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญา ประกอบ ด้วย
        ๖.๑ จัดทำแผนการใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย (วจ.๑ด/วจ.๑ช)
        ๖.๒ จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการวิจัย (วจ.๓ด/วจ.๓ช)
        ๖.๓ จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
    ๗. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน เพื่อให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัย
    ๘. นักวิจัยดำเนินการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์พร้อมทั้งแนบ
    ๙. นักวิจัยส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยและปิดโครงการวิจัย (วจ.๒ด)
    ๑๐.คณะฯ ดำเนินการปิดโครงการวิจัย ในระบบ NRMS
    คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐–๓๐กันยายน ๒๕๖๑)  ดังนี้
     ๑.จำนวนโครงการที่ได้รับสนับสนุน ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ แยกตามแหล่งทุนดังนี้
- งบประมาณแผ่นดิน  จำนวน  ๕  โครงการ
- งบประมาณรายได้    จำนวน  ๕  โครงการ
     ๒. จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๙,๒๐๐ บาท โดยมีนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๘ คน 

ENT-๒.๑-๓-๐๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ENT-๒.๑-๓-๐๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๓-๐๓
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๓-๐๔
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ENT-๒.๑-๓-๐๕
เอกสารจัดสรรงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ENT-๒.๑-๓-๐๖
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๖๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๒.๑-๓-๐๗
ตารางแสดงจำนวนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
     ผลการดำเนินงาน
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ตลอดจนขยายงานทางด้านวิจัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งแบ่งกองทุนวิจัย ออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  • กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย

มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้      
     ๑. การยื่นคำขอรับการสนับสนุน
         ๑.๑ ให้ผู้ยื่นคำขอ นำเอกสารประกอบการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
               ๑.๑.๑ หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ
               ๑.๑.๒ ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ของผลงานที่จะนำเสนอในการประชุม
               ๑.๑.๓ เอกสารรายละเอียดการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
               ๑.๑.๔ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
         ๑.๒ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอตามแบบ ฟอร์มที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
     ๒. กรอบการสนับสนุนงบประมาณ
               ๒.๑-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและยานพาหนะภายในประเทศให้เบิกได้ตามสิทธิ์ไม่เกินระยะเวลาที่อนุมัติ
               ๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ในต่าง ประเทศ ให้เบิกจ่ายตามสิทธิ์
               ๒.๓ ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ
               ๒.๔ ค่าลงทะเบียน

  •  กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน

      มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสนับสนุนให้บุคลากร นำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้
     ๑. ต้องเป็นเจ้าของผลงานหรือผู้รับผิดชอบ
     ๒. การยื่นคำขอรับการสนับสนุน
         ๒.๑-ให้ผู้ยื่นคำขอ นำเอกสารประกอบการพิจารณาสนับสนุน ดังนี้
              ๒.๑.๑ หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ
              ๒.๑.๒ ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ของผลงานที่จะนำเสนอในการประชุม
              ๒.๑.๓ เอกสารรายละเอียดการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
              ๒.๑.๔ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
         ๒.๒  ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
    ๓. กรอบการสนับสนุนงบประมาณ
         ๓.๑ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกินสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
   การนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
   มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อสนับสนุนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านด้านการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมลอดจนขยายงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนของมหาวิทยาลัย
   การนำเสนอผลงานในประเทศ
   ทุกคณะจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับในปีงบประมาณ ๑% สมทบเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
     ซึ่งการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในปี ๒๕๖๐ 
(๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙) จำนวน ๕๑ เรื่อง ดังนี้    งานตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัย แยกตามคะแนน ดังนี้
ผลงานวิชาการ ค่าน้ำหนัก ๐.๒  จำนวน  ๑๗  เรื่อง 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ำหนัก ๐.๔  จำนวน    ๓  เรื่อง 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ำหนัก ๐.๖  จำนวน    ๑   เรื่อง 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ำหนัก ๐.๘   จำนวน   ๕  เรื่อง 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ำหนัก ๑.๐   จำนวน   -  เรื่อง   

ENT-๒.๑-๔-๐๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๔-๐๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๔-๐๓
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๔-๐๔
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำ เสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๔-๐๕
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ENT-๒.๑-๔-๐๖
ตารางแสดงสรุปงานตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี ๒๕๖๐

5.

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
     ผลการดำเนินงาน

๑.คณะฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยส่งนักวิจัยเข้าร่วมอบรม คือ โครงการอบรม “เขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
๒. คณะฯ ได้มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยโดยให้นักวิจัยที่ไปนำเสนองานวิจัยในวารสารวิชาการสามารถเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ โดยนำเข้าพิจารณาอนุมัติในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่งได้มีนักวิจัยที่ขอรับสนับสนุนค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติ จำนวน ๒ คน ดังนี้
        ๒.๑ ผศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์ เรื่อง การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีตกำลังสูง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
     ๒.๒ น.ส.สิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์ เรื่อง “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงในในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ENT-๒.๑-๕-๐๑
ตารางสรุปการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ENT-๒.๑-๕-๐๒
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๙

ENT-๒.๑-๕-๐๓
แบบเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (กทว.๐๗-๑)

ENT-๒.๑-๕-๐๔
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
     ผลการดำเนินงาน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ภายใต้หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นระบบและกลไกในการช่วยคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

ENT-๒.๑-๖-๐๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์ พ.ศ.๒๕๔๙

ENT-๒.๑-๖-๐๒
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘

ENT-๒.๑-๖-๐๓
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่๓๙๖/๒๕๕๘ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา

ENT-๒.๑-๖-๐๔
แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ENT-๒.๑-๖-๐๕
ภาพแสดงเว็บไซต์หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ENT-๒.๑-๖-๐๖
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ENT-๒.๑-๖-๐๗
แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร