• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

ENT-2.3-01​

รายชื่อคณาจารย์ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบ 12 เดือน)

ENT-2.3-02​

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิขาการระดับชาติ ปีปฎิทิน 2560 (ค่าน้ำหนัก 0.20)

ENT-2.3-03​

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ปีปฎิทิน 2560 (ค่าน้ำหนัก 0.40)

ENT-2.3-04

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฎิทิน 2560 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

ENT-2.3-05​

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฎิทิน 2560 (TCI กลุ่ม 1) (ค่าน้ำหนัก 0.80)