• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการหลักฐาน
1.

กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     ผลการดำเนินงาน
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงรวมอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แยกออกมาบริหารจัดการคณะฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ในการรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยังคงมีการใช้ข้อมูลบางส่วนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

    ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง        ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประมง ที่ ๑๐๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    และยังมีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหอประวัติศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ENT-๔.๑-๑-๐๑ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ ๑๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ENT-๔.๑-๑-๐๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๓๖๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหอประวัติศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

2.
จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
     ผลการดำเนินงาน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-(๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จการจัดโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อีกทั้งงานพัฒนานักศึกษา ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม นอกจากนี้สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ยังได้ดำเนินการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
1. โครงการพิธีไหว้ครู 
2. โครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 
3. โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี

ENT-๔.๑-๒-๐๑ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน-๒๕๖๐– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ENT-๔.๑-๒-๐๒ เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ENT-๔.๑-๒-๐๓ เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ENT-๔.๑-๒-๐๔ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม

ENT-๔.๑-๒-๐๕ รายงานการจัดโครงการพิธีไหว้ครู

ENT-๔.๑-๒-๐๖ รายงานการจัดโครงการตักบาตร

ENT-๔.๑-๒-๐๗ รายงานการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี

3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     ผลการดำเนินงาน
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่    ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ENT-๔.๑-๓-๐๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
4. ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงาน
        งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ดำเนินการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้
    1.โครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่คุณธรรม 
    2. โครงการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง“ตามรอยเท้าพ่อ” 
    3.โครงการพิธีไหว้ครู 
    4.โครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 
    5.โครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 
    ทั้งนี้ งานพัฒนานักศึกษา ยังได้ดำเนินการสรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยการจัดโครงการในแต่ละโครงการมีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอีกทั้งยังได้มีการเสนอระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา ข้อ ๕.๓ สรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในปีต่อไป 

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑          ข้อที่ ๒)

ENT-๔.๑-๒-๐๔ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม

ENT-๔.๑-๒-๐๕ รายงานการจัดโครงการพิธีไหว้ครู 

ENT-๔.๑-๒-๐๖ รายงานการจัดโครงการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา

ENT-๔.๑-๒-๐๗ รายงานการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี

ENT-๔.๑-๔-๐๑ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๔.๑-๔-๐๒ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๔.๑-๔-๐๓ สรุปประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ENT-๔.๑-๔-๐๔ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

5.
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    ผลการดำเนินงาน
     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มีการนำผลการประเมินไปปรังปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาได้เสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไว้ ๔ ข้อ ดังนี้
1. ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ 
2. ควรมีโครงการทางด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. ควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา
4. ควรจัดกิจกรรมเว้นช่วงให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย และเตรียมตัวในการเรียนในวันต่อไป
  •      แนวทางในการแก้ไขข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

- ​งานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้า

ค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม โดยรูปแบการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การเชิญผู้นำศาสนาทั้ง ๒ ศาสนา มาบรรยายให้นักศึกษาฟัง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักให้เป็นคนดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฐานสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักษ์แผ่นดินเกิด และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
          อีกทั้ง สโมสรนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และได้ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑    ข้อที่ ๒)

ENT-๔.๑-๒-๐๔ รายงานการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่คุณธรรม

ENT-๔.๑-๒-๐๗ รายงานการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคีประจำปี

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสารธารณชน
    ผลการดำเนินงาน
     งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ได้เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ/Facebook งานพัฒนานักศึกษา คณะฯ/และ Facebook สโมสรนักศึกษา คณะฯ ซึ่งมีนักศึกษาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และแผ่นดิน โดยได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน ๑๑ คน และมีนักศึกษาได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี โดยได้เข้ารับกิตติบัตรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒ คน

ENT-๔.๑-๖-๐๑ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บนเว็บไซต์คณะฯ

ENT-๔.๑-๖-๐๒ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม บน facebook-งานพัฒนานักศึกษา คณะฯ

ENT-๔.๑-๖-๐๓ การประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมบน facebook-สโมสรนักศึกษา คณะฯ

ENT-๔.๑-๖-๐๔ ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ENT-๔.๑-๖-๐๕ กิตติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ -