• ภาษาไทย
    • English

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมบริจาคและสนับสนุนของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง

มีความประสงค์จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. 

ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคและสนันสนุนของรางวัลโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยสามารถติดต่อ นางสุภาวดี กลับใหม่ โทร 0619194950