• ภาษาไทย
    • English

เผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอขอเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 2 ฉบับ

 1.ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

 2.ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

http://www.rmutsv.ac.th/th/content/public-dissemination