• ภาษาไทย
    • English

รางวัลครูดีเด่น โครงการวันครู ครั้งที่ ๙ “ครูขวัญศิษย์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ไชยชาญ อาจารย์ประสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัลครูดีเด่น โครงการวันครู ครั้งที่ ๙ “ครูขวัญศิษย์” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการและมอบโล่รางวัล เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า โครงการวันครู ครั้งที่ ๙ “ครูขวัญศิษย์” นับว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความเคารพสักการะต่อครูผู้ให้วิชาความรู้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะทำงานในอนาคต เพราะครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสิทธิประสาทวิชา รวมทั้งการให้ความรักและความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ด้วยความเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่ออบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ปลูกฝังจริยธรรม ช่วยหล่อหลอมศิษย์ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์, พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน, พิธีมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น, พิธีมอบรางวัลแด่ครูพี่เลี้ยงดีเด่น, พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ, พิธีประดับอินทรธนูสำหรับครูใหม่, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสนอกประจำการ, การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ครูขวัญศิษย์” โดย ครูนิโรจน์ เพ็งศรี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ, นิทรรศการครูดีเด่น/ครูพี่เลี้ยงดีเด่น, นิทรรศการสอนแบบสเต็มจาก TVET HUB SRIVIJAYA, นิทรรศการแสดงผลงานเรียงความ และนิทรรศการแสดงผลงานจากวิทยากรอีกด้วย

*********************

ที่มา

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย #คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย

#Kwanjung Kwan #Kanokwan Juhong