• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ  สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดน้ำขาวนอก หมู่ที่ 3 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา