• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 20 กุมพาพันธ์ ถึงปัจจุบัน

ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1.สาธารณรัฐ เกาหลี

2.สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

3.สาธารณรัฐอิตาลี

4.สาธารณรัฐอิสลามอีร่าน