• ภาษาไทย
    • English

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติ โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ

  อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 (COVID-19)