• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทำบุญถวายอาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
.
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕-๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้จัดตั้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรียบเรียง/รายงาน : ดวงพร ง่วนสน (ปชส. สนง. วข.ตรัง)