• ภาษาไทย
    • English

ประชุมความร่วมมือประเมินศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันไทย-เยอรมัน[Thai-German Institute(TGI)

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สถาบันไทย-เยอรมัน[Thai-German Institute(TGI)] โดยศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ของคณะฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติของคณะเพื่อการจัดทำ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกันให้กับภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค