• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ