• ภาษาไทย
    • English

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตตรา