• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโนบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุกการศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคเรียนการ   ศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564 เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมพร้อมเอกสารใบสมัครตามเอกสารแนบ

#ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี