• ภาษาไทย
    • English

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน

สโมสรโรตารีกรุงเทพจะทำการคัดเลือกนักศีกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ จานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท โดยเฉลี่ยให้แก่มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งๆ ละ
1 หรือ 2 ทุน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ให้มีโอกาสศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  2564 นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครรับทุน สามารถดาวโหลดรายละเอียดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  ด้านล้างที่เอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: