• ภาษาไทย
    • English

กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔

 ประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคลสำเนาหนังสือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/๒๘๕๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่