• ภาษาไทย
    • English

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 20-28 พ.ย. 2564 อาจารย์วัชระ ศรีสะกูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T ในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ , อาจารย์ ศิรินันทร์ นาพอ, อาจารย์สุรินทร์ กาญจนะ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร บุญรัตน์และคณะทำงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โดยแบ่งเป็น กิจกรรมย่อยที่ 1 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำผึ้ง กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดในอาชีพสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น