• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ U2T ในพื้นที่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 27-30 พ.ย. 2564 อาจารย์กฤดิกร แก้ววงศ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ในพื้นที่ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม และคณะทำงาน U2T ตำบลละมอ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อโฆษณาและออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ให้กับกลุ่มปลูกพริกไทยและกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งส้มป่อย ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ณ.ศาลาอเนกประสงค์