• ภาษาไทย
    • English

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องวิชาการวิศวะ & เทคโน

#ฝ่ายพัฒนานักศึกษา #สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพี่สอนน้องวิชาการวิศวะ & เทคโน
.......เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดกิจกรรมพี่สอนน้องวิชาการวิศวะ & เทคโน โดยมี อาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
.....โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Mettings ภายในกิจกรรมมีการจัดการสอนเนื้อหาการเรียน การแนะแนวให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนในรายวิชา ในภาคการเรียนที่ ๒ การสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สาขาวิชามีความจำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรม Adition โปรแกรม Arduino เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับน้อง ๆ รวมถึงถ่ายทอดทักษะประสบการณ์และการเรียนที่รุ่นพี่ได้สัมผัสมาเพื่อบอกเล่าน้อง ๆ โดยจะแยกห้องย่อยตามสาขาวิชา และได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง เป็นอย่างดี