• ภาษาไทย
    • English

ชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมและเครือข่ายควบคุม IoT ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติและ IoT


วันที่ 2-4 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ตัวแทนบริษัท เอ็ดดู พาร์ท จำกัด จัดอบรมชุดทดลองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมและเครือข่ายควบคุม IoT ซึ่งเป็นชุดเรียนรู้และทดสอบด้าน PLC ในรูปแบบสถานีจำลองการทำงานในงานอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ #ห้องวศ206