• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมข้อกำหนดและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้าและพิธีมอบทุนการศึกษา

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม #ข้อกำหนดและมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในงานระบบกระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก #นายธนกาญจน์ แพลอย ตัวแทนจากบริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้รับทุนจำนวน 4 ราย เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง