• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่องรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน-ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน-ประจำปีงบประมาณ 2563   

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังประกาศสำรวจข้อมูลการเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 20 กุมพาพันธ์ ถึงปัจจุบัน

ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ  สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดน้ำขาวนอก หมู่ที่ 3 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

หนังสือเวียนจากหน่วยงานต่างๆ เรื่องเชิญชวนเสนอชื่อบุคลาครดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ

1.เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองกรณ์ที่ควรได้รับ

2.เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทนถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูประการต่อการใช้ภาษาไทย

 

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จะดำเนินเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดกำหนดการดำเนินการตามเอกสารแนบ

 

การใช้งานระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กเทอนิกส์