• ภาษาไทย
    • English

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ์ รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท  Oral  Presentation เรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR-code เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชิงโต้ตอบสำหรับเด็กเรียนรู้ช้า ใน

ม.อ. เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปี 2563

เผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอขอเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 2 ฉบับ

 1.ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

 2.ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT"

ศูนย์บริการวิชาการบริการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT" 

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม  2563 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยิดิจิตัล ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล  ม.วลัยลักษณ์ 

 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมบริจาคและสนับสนุนของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง

มีความประสงค์จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. 

ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคและสนันสนุนของรางวัลโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยสามารถติดต่อ นางสุภาวดี กลับใหม่ โทร 0619194950

 

           

สรุปองค์ความรู้ด้านการวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่จากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

สรุปองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2561

สรุปองค์ความรู้-ด้านการเรียนการสอน

สรุปองค์ความรู้ด้านการวิจัย

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560