• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียนจากหน่วยงานต่างๆ เรื่องเชิญชวนเสนอชื่อบุคลาครดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ

1.เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองกรณ์ที่ควรได้รับ

2.เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทนถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูประการต่อการใช้ภาษาไทย

 

ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จะดำเนินเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดกำหนดการดำเนินการตามเอกสารแนบ

 

การใช้งานระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กเทอนิกส์

ม.อ. เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปี 2563

เผยแพร่ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอขอเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 2 ฉบับ

 1.ประกาศเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

 2.ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT"

ศูนย์บริการวิชาการบริการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT" 

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม  2563 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยิดิจิตัล ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล  ม.วลัยลักษณ์ 

 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมบริจาคและสนับสนุนของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง

มีความประสงค์จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. 

ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคและสนันสนุนของรางวัลโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โดยสามารถติดต่อ นางสุภาวดี กลับใหม่ โทร 0619194950

 

           

สรุปองค์ความรู้ด้านการวิจัยการตีพิมพ์เผยแพร่จากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

สรุปองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปี 2561

สรุปองค์ความรู้-ด้านการเรียนการสอน