• ภาษาไทย
    • English

คำสั่ง

งานบริหารและวางแผน

   -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

   -คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรองอธิการบดี-ประจำวิทยาเขตตรัง  

   -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและการดำเนินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

งานพัฒนานักศึกษา

   -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 5/6/2563 

   -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

   -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

   -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการกีฬาสถาบันอุดมศึกษา จ.ตรัง ครั้งที่14 

  งานวิชาการและวิจัย

   -คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CoVlD19

    -คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขา

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 6 เดือน 

 

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดการความรู้-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตร-Non-Degree

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน-ตารางสอบ-ภาคการศึกษาที่-1-2563

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการผลิตอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและการผลิตสื่อในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 วข.ตรัง

    -คำสั่งเเตงตั้งโครงการบริการทางวิชาดารเพื่อต่อสู้โรคโควิด-19

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) 

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)  

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดวาร์ปหลักสูตรมุ่งเป้าหมาย

    -คำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ปีการศึกษา 2562 

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(๕องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)รุ่นที่ ๒/๒๕๖๓  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย  ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

    -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกแนะแนวและประชาสัมพันะ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2563